Thế mạnh của Strategy Asia
 Chiến lược Cạnh tranh
  Chiến lược Đầu tư
  Hệ thống Quản lý
  Marketing & Thương hiệu
 Phát triển Năng lực Nhân viên

Thế mạnh của Strategy Asia
  Thế mạnh của Strategy Asia là khả năng giải quyết các vấn đề thách thức trong kinh doanh một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.
  Thế mạnh của chúng tôi được hình thành qua nhiều năm nghiên cứu, hoàn thiện và vận dụng các mô hình tư vấn chuyên nghiệp vào thực tiễn kinh doanh trong nhiều lĩnh vực.
  Mô hình GameWinner của Strategy Asia xác định rõ các yếu tố mang tính quyết định đối với sự thành công của khách hàng trong môi trường cạnh tranh gay gắt.
  Mô hình này giúp khách hàng hiểu rõ mối tương quan có hệ thống giữa các yếu tố nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong quá trình phát triển.
  Với thế mạnh của mình, Strategy Asia hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề thách thức liên quan đến:
Thông tin dự án | Intrazone | Liên hệ