Thế mạnh của Strategy Asia
 Chiến lược Cạnh tranh
  Chiến lược Đầu tư
  Hệ thống Quản lý
  Marketing & Thương hiệu
 Phát triển Năng lực Nhân viên

Hệ thống Quản lý
  Hệ thống Quản lý là nền tảng cốt lõi để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, nắm bắt cơ hội và triển khai thành công Chiến lược Cạnh tranh.
  Một Hệ thống Quản lý tốt đảm bảo tính chuyên nghiệp và hiệu quả thông qua việc gắn kết mang tính hệ thống từ Triết lý Kinh doanh, Cơ chế quản lý đến các Chính sách và Quy trình cụ thể. Hệ thống Quản lý vừa đảm bảo tính kiểm soát đồng thời tạo ra môi trường năng động để thu hút và phát huy tài năng.
  Hầu hết các doanh nghiệp không phát huy được nguồn lực hiện có và gặp nhiều thách thức về con người do chưa chú trọng đúng mức đến Hệ thống Quản lý.
  Strategy Asia giúp doanh nghiệp xây dựng và triển khai Hệ thống Quản lý chuyên nghiệp, thu hút và phát triển nguồn nhân lực đảm bảo cho việc triển khai Chiến lược cạnh tranh.
Các dịch vụ tư vấn Quản lý của Strategy Asia gồm:
 
 

Thông tin dự án | Intrazone | Liên hệ